کوروشکوروش12 سالگیت مبارک

کوروش شیــــــرینی زندگی

عاشـــــــــــــــــــــــــــقتیم

 

 

پسرم عزیزم ما وجود تو رو از خدای خوب خواستیم و تو واسه منو وبابا یه معنای دیگه داری

کوروش عزیزم تا ابد دوست داریم و برایت بهترینها رو آرزو داریممحبت